Счетоводни и фанансови услуги

Пълно Фирмено Счетоводно Обслужване
Стандартният пакет счетоводни услуги включва:


СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Организация на цялостното счетоводство на фирмата
Разработване и съблюдаване на счетоводната политика на дружеството
Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС и МСС
Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности по вид, количество и стойност
Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетовдната информация
Изготвяне на месечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки
Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС
Изготвяне на предварителни разчети по ДДС
Формиране на себестойност
Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и др.)
Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните
потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата
Изготвяне на отчети за статистиката
Данъчна защита
Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици.

ТРЗ

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки
Изготвяне на граждански договори
Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми
Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6, уведомления по чл.62, болнични листове)
Изготвяне на УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране
Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации
Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирамата
Изготвяне на отчети за статистиката.